4 czerwca 2018

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  • a. Polityka – niniejszy dokument (polityka prywatności) określający zasady przetwarzania i ochrony Danych Osób korzystających z Bloga poprzez subskrypcję, oraz rodzaj wykorzystywanych przez ADO plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania.
  • b. ADO – Tetenal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, tel.: 32 3559110, e-mail.: blog(at)blog.tetenal.pl, faks: 32 3559113; ADO jest administratorem danych w rozumieniu RODO,
  • c. Osoba – osoba fizyczna korzystająca z Bloga,
  • d. Blog – prowadzona przez ADO strona internetowa pod adresem www.blog.tetenal.pl,
  • e. Dane – wszelkie informacje dotyczące Osoby, umożliwiające jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Cechą odróżniającą dane osobowe od innych informacji dotyczących osób jest brak anonimowości – informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której ona dotyczy,
  • f. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,)

§ 2. Dane osobowe

 1. ADO oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystanie z Bloga (w szczególności jego subskrypcja) jest równoznaczne ze świadomością Osoby, że jej Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  • a. świadczenia usługi subskrypcji oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Osoby,
  • b. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym w celu:
   • I. marketingu własnych usług ADO,
   • II. ochrony przed roszczeniami Osoby czy próbami oszustwa,
   • III. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez ADO usług,
   • IV. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 3. Przetwarzane przez ADO Dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 4. Odbiorcami Danych mogą być: pracownicy ADO, podmioty współpracujące z ADO w ramach świadczonych przez niego usług, w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zarządzania Blogiem, jak również w zakresie marketingu i reklamy czy obsługi prawnej ADO, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co ADO, przeciwnicy procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem) Osoby i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne, organy nadzoru i inne organy ochrony prawnej, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem ADO procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe.
 5. ADO nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 6. Dane są przechowywane:
  • a. do czasu odwołania zgody przez Osobę – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • b. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w takim wypadku przetwarzane są do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO i Osoby.
 7. Osobie przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 8. Osoba ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO.
 9. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Osoba ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgody Osoba, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 7-10 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres blog(at)blog.tetenal.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Osoby, telefonicznie pod numerem 32 3559110, faksem pod numerem 32 3559113 lub osobiście w siedzibie ADO.
 12. Osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie Danych ADO przez Osobę jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości świadczenia usługi subskrypcji. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Osobę, świadczenie usług drogą elektroniczną nie dochodzi do skutku, co nie wpływa zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Osoby przed doręczeniem ADO żądania usunięcia Danych.
 14. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Osoby za pośrednictwem Bloga, w szczególności w ramach złożonego przez Osobę zamówienia na subskrypcję, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  • a. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
  • b. dostawców Internetu – dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 15. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 16. Osoba, poprzez odpowiedniej zgody w ramach formularza subskrypcji, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Osoba ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska Osoby pocztą elektroniczną na adres blog(at)blog.tetenal.pl

§ 3. Pliki typu cookies

 1. Blog zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby. Przeznaczone są do korzystania z Bloga. Podczas wizyty Osoby na Blogu automatycznie zbierane są następujące dane Osoby:
  • a. adres IP,
  • b. data i czas wizyty na stronie,
  • c. adres strony, z której Osoba został przekierowany na stronę Blogu.
 3. ADO jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Osoby pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. ADO wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Osoby, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  • b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Osób, przy czym analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Bloga do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
  • c. sprawdzenia czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie – w przypadku gdy są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk.
 5. Blog stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Bloga przez Osobę. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Osoby do czasu ich usunięcia przez Osobę lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Osoba może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. ADO informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Osoby mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Bloga.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta Blog mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym z ADO reklamodawcom.

Data publikacji: 25.05.2018